Tema: LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Zaloge

Zaloge so kratkoročna opredmetena sredstva. Delimo jih v dve skupini. V prvi so zaloge, ki jih začetno vrednotimo po nabavni vrednosti, kot so surovine, material, drobni inventar, embalaža in trgovsko blago, v drugi pa tiste, ki jih vrednotimo z različnimi metodami vrednotenja, na primer nedokončana proizvodnja, proizvodi pa tudi trgovsko blago.

Dr. Stanko Koželj
Datum objave: 01. 01. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS