Priporočila za sestavo pisnega obračuna izplačil delavcu

Zakon o delovnih razmerjih delodajalcu nalaga, da na izplačilni dan delavcu izroči pisni obračun, katerega vsebina je predpisana in ki je hkrati tudi podlaga za skupni obračun, ki ga mora delavec prejeti do konca januarja. Čeprav do zdaj delodajalci plač in nadomestil praviloma niso izplačevali na isti dan kot povračila in druge prejemke, bi si s poenotenjem izplačilnega dneva za vsa izplačila olajšali pripravo pisnega obračuna in obrazcev REK.

Izvedba letnega popisa

Kakovostna poslovna poročila zahtevajo predpisi, vendar jih potrebujejo tudi lastniki, da bi lahko sprejemali prave poslovne odločitve. Ob koncu leta moramo zato popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov, uskladiti podatke v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem in sestaviti letno poročilo.

Odpravljanje med popisom ugotovljenih razlik

Primerjava popisa ugotovljenega stanja s knjigovodskimi podatki nam pokaže, ali so vrednosti realne. Z njo ugotavljamo tudi morebitne razlike – primanjkljaje oziroma presežke. Razlike moramo odpraviti z ustreznimi knjižbami v poslovnih knjigah in s tem zagotoviti, da so naša knjižna stanja podlaga za kakovostne računovodske informacije. Seveda pa je s primanjkljaji in presežki povezan tudi obračun davkov.

Začetna bilanca stanja za kmečka gospodinjstva

Nekatera kmečka gospodinjstva bodo zaradi sprememb pri obdavčitvi dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti s 1. januarjem 2014 začela voditi poslovne knjige. Nosilci kmečkih gospodinjstev bodo sestavili začetno bilanco stanja, ki jim bo služila kot otvoritvena bilanca za knjiženje vseh poslovnih dogodkov po tem datumu.

Nova računovodska direktiva

Zakon o gospodarskih družbah bo Slovenija v prihodnosti morala prilagoditi določbam nove računovodske direktive EU. Posledično se bodo spremenili tudi SRS.

Popravek napake in sprememba računovodske ocene

Notranje kontrole in računovodjeva previdnost pogosto ne zadostujejo, da bi bili računovodski izkazi brez napak. Nenamerne napake povzročajo računovodjem nemalo preglavic ob vprašanju, kako jih popraviti v skladu z računovodskimi standardi.

Priporočila za pripravo premoženjskih bilanc

Na podlagi zakona, ki ureja javne finance, se vsako leto pripravlja poročilo o konsolidirani premoženjski bilanci države in občin. Na začetku vsak proračunski uporabnik pripravi svojo premoženjsko bilanco, ki je potrebna za pripravo končnega poročila. Poročilo je v bistvu konsolidirana bilanca stanja, saj predstavlja seštevek sredstev in njihovih virov iz bilanc stanja vseh tistih uporabnikov, ki jo morajo sestaviti, ne zajema pa sredstev in njihovih virov, ki izhajajo iz razmerij med njimi.

IKS 11/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS