Prijavljanje terjatev v stečajnem postopku in prisilni poravnavi

Število predlogov za začetek stečajnega postopka družb narašča. Pravni osebi dolžnici, ki sama predlaga začetek stečajnega postopka, namreč ni treba več založiti predujma. Ostrejša pravila o nastanku insolventnosti pa napovedujejo tudi povečanje števila predlogov za redno prisilno poravnavo. Če želijo upniki doseči ugodno poplačilo terjatev, morajo poznati oba postopka in pravila poplačila terjatev.

Napotitev delavca na službeno pot, terensko delo ali delo v tujino

Delavci lahko odhajajo na delo v tujino po nalogu delodajalca v različnih oblikah. Delodajalec jih lahko napoti na službeno pot, lahko pa tudi na terensko ali začasno delo. Vsaka od teh oblik dela v tujini ima svoje posebnosti glede potrebnih dokumentov za bivanje v tujini in osebnih statusov pa tudi glede izplačil plač, povračil stroškov in obdavčitve.

Knjiženje osnovnih sredstev pri uporabnikih EKN

Pri uporabnikih enotnega kontnega načrta se odpirajo vprašanja o razvrščanju, vrednotenju in merjenju osnovnih sredstev v poslovnih knjigah. Zveza RFR odgovarja na nekatera izmed vprašanj, s katerimi se soočajo pri knjiženju. Odgovori (pojasnila) v zvezi s sredstvi so usklajeni z Direktoratom za javno računovodstvo pri Ministrstvu za finance.

Pravila javnega naročanja

Pravila javnega naročanja urejajo pogodbena razmerja, ki jih javni sektor sklepa z gospodarskimi udeleženci na trgu: določajo načine in pogoje za izbiro pogodbene stranke. Njihov namen je zagotoviti konkurenčnost, enakopravnost, transparentnost, javnost in sorazmernost pri poslovanju z javnim sektorjem oziroma naročniki. Za pravilno izvedbo postopka javnega naročanja so pomembni tudi pravilno ocenjena vrednost, zagotovljena sredstva in ustrezna finančna zavarovanost posla.

Spremembe pri računovodenju kmečkih gospodinjstev

S 1. januarjem 2014 bodo morala nekatera kmečka gospodinjstva, ki so bila do konca leta 2013 obdavčena na podlagi katastrskega dohodka, preiti na obdavčitev dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti z ugotavljanjem davčne osnove od dohodka iz dejavnosti. Zaradi tega bodo vodila poslovne knjige oziroma predpisane evidence, iz katerih bo mogoče ugotoviti čim bolj točne davčne osnove. Natančno bodo opredelila prihodke in odhodke iz teh dejavnosti, ob začetku vodenja poslovnih knjig pa popisala sredstva in obveznosti do njihovih virov ter sestavila začetno bilanco stanja.

IKS 10/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS