Davčno priznavanje stroškov samostojnih podjetnikov

Samostojni podjetniki pri opravljanju dejavnosti uporabljajo tudi sredstva, ki jih imajo sicer v lasti kot fizične osebe. Če jih računovodsko ne pripoznajo v poslovnih knjigah, se stroški v zvezi z njihovo uporabo praviloma štejejo za davčno nepriznane odhodke. Durs je letos dopolnil svoje pojasnilo glede davčnega obravnavanja tovrstnih stroškov.

Obračun DDV po plačani realizaciji za račune, izdane pred zvišanjem davčnih stopenj

Davčni zavezanci, ki so pred 1. julijem 2013 obračunavali DDV po posebni ureditvi po plačani realizaciji, obračunajo DDV od dobav blaga in storitev, opravljenih pred 1. julijem 2013, po starih stopnjah, ne glede na to, kdaj so ali kdaj bodo prejeli plačilo za opravljeno dobavo. Zavezanci, ki DDV obračunavajo po plačani realizaciji, bodo to prvič upoštevali v obračunih DDV za julij 2013.

Obdavčitev izplačil fizičnim osebam za storitve zavarovalnega zastopanja in posredovanja

Zavarovalno zastopanje in posredovanje ima pomembno vlogo pri trženju zavarovanj. Poleg pravnih oseb in samostojnih podjetnikov se lahko z zavarovalnim posredovanjem in zastopanjem ukvarjajo tudi fizične osebe, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pogodbenega razmerja za zavarovalnico tržijo zavarovalne storitve. Od provizij morajo biti obračunane različne dajatve.

Nočitve v slovenskih in hrvaških počitniških domovih

Nekatera slovenska podjetja in organizacije imajo počitniške domove ali prikolice, ki zaposlenim delavcem, njihovim družinam in tudi drugim osebam omogočajo cenejše preživljanje oddiha. Zaračunane nočitve so zavezane obračunu DDV: v Sloveniji slovenskega, na Hrvaškem pa hrvaškega.

Okoljske dajatve v letu 2013

Kdor obremenjuje okolje, naj bi plačeval tudi okoljske dajatve. Finančna obremenitev za zavezance praviloma ni velika, saj je namen uredb o okoljskih dajatvah tudi statistično spremljanje onesnaževanja okolja. Pomembno pa je, da upoštevajo pravila obračunavanja dajatev, saj so sankcije za neobračunavanje oziroma za neoddajanje obračunov precej ostre.

Ugodnosti in "sankcije" pri plačevanju prispevkov

Z novimi oziroma spremenjenimi zakoni o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, trgu dela in delovnih razmerjih so bile letos uvedene različne ugodnosti pa tudi "sankcije" pri plačevanju prispevkov za socialno varnost. Zadnje med njimi so se začele uporabljati 1. julija 2013.

Poročanje o prodaji in oddaji nepremičnin

V evidenco trga nepremičnin, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, morajo podatke o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami poleg Dursa pošiljati tudi prodajalci nepremičnin, kadar je ob prodaji obračunan DDV, pa tudi pravne in fizične osebe, ki oddajajo v najem stavbe in dele stavb.

Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji

Promet z nepremičninami, njihovo lastništvo in uporaba so v Sloveniji predmet obdavčitve s številnimi davki. Sedanja obdavčitev tega področja je nepregledna, neenotna in tudi nepravična. S predvideno novo obdavčitvijo z davkom na nepremičnine in hkratno ukinitvijo nekaterih dajatev želi zakonodajalec obdavčitev nepremičnin poenotiti in hkrati seveda pridobiti dodatna proračunska sredstva.

IKS 08-09/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS