Zvišanje stopenj DDV

S 1. julijem 2013 se bo splošna stopnja DDV zvišala z 20 na 22 %, nižja pa z 8,5 na 9,5 %. Ob prehodu na zvišani stopnji morajo zavezanci poskrbeti za pravilen obračun DDV. Seznam blaga in storitev, ki se smejo obdavčevati po nižji stopnji, se ne bo spremenil.

Izstop iz sistema DDV

Do izstopa iz sistema DDV oziroma do prenehanja poslovanja v sistemu DDV lahko pride zaradi prenehanja opravljanja ekonomske dejavnosti davčnega zavezanca ali zaradi prenehanja identifikacije za DDV. V obeh primerih moramo uskladiti pravico do odbitka DDV z obračunanim DDV. To naredimo tako, da obračunamo DDV od zadržanega blaga in popravimo odbitek DDV od nabavljenih osnovnih sredstev in nepremičnin.

DDV v novejši praksi Sodišča EU

Sodišče EU je v zadnjem času odločalo o povezavi med obračunanim in odbitim DDV, zavrnitvi vračila nepravilno obračunanega DDV, nepopolnih računih v povezavi s pravico do odbitka DDV in o davčnem obravnavanju zadržane opreme po prenehanju zavezanosti za DDV.

Obdavčitev gradbenih del v Avstriji

Slovenska gradbena podjetja morajo pred začetkom del v Avstriji spoznati davčne posledice opravljanja gradbenih del, še posebej z vidika DDV in obdavčitve dobička. Z vidika DDV je pomembno, kje je kraj dobave blaga ali opravljanja storitev, kdo je plačnik DDV in ali obstaja obveznost za identifikacijo za DDV v Avstriji. Z vidika davka na dobiček je pomembno, ali je dohodek, ki ga podjetje doseže z opravljanjem del v Avstriji, predmet obdavčitve v Avstriji.

Aktivno oplemenitenje

Aktivno oplemenitenje je carinski postopek z ekonomskim učinkom, pri katerem se pri uvozu blaga odloži plačilo uvoznih dajatev, dokler se to blago ne izvozi v tretjo državo. Poleg carine se pri uvozu blaga, prijavljenega v postopek aktivnega oplemenitenja, odloži tudi plačilo DDV in ostalih dajatev, ki se obračunajo in plačajo ob uvozu. Blago pa lahko v ta postopek prijavimo tudi po postopku povračila dajatev.

Evidentiranje gotovinskega prometa po 1. juliju 2013

Zavezanci za davek, ki prodajajo blago in opravljajo storitve, smejo uporabljati le take računalniške programe, ki zagotavljajo hrambo izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. Taki morajo biti tudi programi, s katerimi prek elektronske blagajne izdajajo račune za prodane blago in storitve. Za dokazovanje pravilnosti velikosti prometa blaga in storitev morajo od 1. julija 2013 voditi dve novi evidenci.

Spremembe pri izplačilih v javnem sektorju

Spremembe plačnih razredov, določitev regresa po razredih tudi za leto 2014, poenotenje odstotka nadomestila za odsotnost zaradi bolezni in poškodb zunaj dela ter začasno zmanjšanje premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja so le nekateri ukrepi, ki jih je prinesel dogovor med sindikati in vlado. Večina se jih nanaša na obdobje od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014, nekateri pa so tudi trajni, na primer zmanjšanje zneskov dodatka za izobrazbo.

Neposredni davki po vstopu Hrvaške v EU

Z vstopom Hrvaške v EU se bo spremenila obdavčitev nekaterih izplačil pravnim in fizičnim osebam. Nekatera izplačila dividend, obresti in premoženjskih pravic med povezanimi osebami bodo od 1. julija 2013 oproščena davčnega odtegljaja. Pri izplačilih fizičnim osebam pa bodo hrvaški rezidenti kot rezidenti EU upravičeni do enakih olajšav kot slovenski.

Izplačila tujim fizičnim osebam po podjemni pogodbi

Slovenski zavezanci pogosto izplačujejo dohodke tujim fizičnim osebam. Zastavlja se jim vprašanje, kako tak dohodek opredeliti in kako, če sploh, obračunati dohodnino, prispevke in DDV. Če hočejo dohodnino pravilno obračunati, morajo poznati določbe konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.

Obračun dajatev od izplačil za delo upokojencev

1. julija se bo začela uporabljati novost iz Zakona o urejanju trga dela, ki se nanaša na začasno ali občasno delo upokojencev. Sestavek predstavlja stališča pristojnih organov in izvleček iz Dursovega pojasnila.

IKS 07/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS