O plačah, nadomestilih, povračilih in drugih prejemkih iz delovnega razmerja

Novi zakoni o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, trgu dela in delovnih razmerjih so spodbuda za pripravo celovitega pregleda izplačil zaposlenim in njihove davčne obravnave ter obračuna prispevkov za socialno varnost. Ti predpisi že obstoječim nadomestilom plač dodajajo nove, spreminjajo obravnavo povračila stroškov prevoza na delo in z njega ter pogoje za izplačilo regresa za letni dopust, dodatno obremenjujejo delodajalce s prispevkom za zaposlovanje in omogočajo oprostitev oziroma vračilo prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

O odpravninah, denarnih povračilih in odškodninah iz delovnega razmerja

Delavec ima poleg pravice do dohodkov v zvezi z opravljenim delom tudi pravico do odpravnine ob odpovedi in prenehanju pogodbe o zaposlitvi ter ob upokojitvi. Če se z delodajalcem dogovori, ima namesto odpovednega roka pravico do denarnega povračila. Pripada pa mu tudi odškodnina, če delodajalec krši prepoved diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu.

DDV v zdravstvu

Zdravstvena dejavnost je dejavnost v javnem interesu, kar je eden od razlogov, da je oproščena DDV. Davčni zavezanci na področju zdravstva morajo za vsako posamezno storitev oziroma dobavo blaga ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji za oprostitev DDV. Pri tem si pomagajo s tolmačenji davčnega organa in sodbami Sodišča EU.

Vpliv DDV na izračun prodajne cene storitve

Davčni zavezanci ne iščejo le davčno pravilnih rešitev, temveč tudi poslovno najugodnejše. Pri nakupu in prodaji storitve si tako pomagajo z analizo nakupnih stroškov in prodajnega DDV. Na ceno vpliva predvsem odločitev, ali zavezanec nabavlja oziroma prodaja v svojem ali tujem imenu. Vpliv DDV na ceno storitve je v sestavku predstavljen na primeru ponudnika storitev izobraževanja.

Carinsko skladiščenje

Carinsko skladiščenje je eden izmed postopkov, s katerim ob uvozu blaga odložimo plačilo dajatev, kot sta carina in DDV. Tako lahko neomejen čas skladiščimo neskupnostno blago, omejen čas pa tudi skupnostno blago, ki je predmet skupne kmetijske politike EU, za katero je izvoznik pridobil izvozna nadomestila.

Poročanje za Intrastat

Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami EU. Poročanje zanj je namenjeno statističnemu zbiranju podatkov, in ne obračunavanju dajatev. Zato so možne nekatere poenostavitve, vendar pa za zavezance zaradi vrste posebnosti pomeni kar precejšnjo obveznost.

IKS 06/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS