Osnove sestavljanja konsolidiranega letnega poročila

Konsolidirani računovodski izkazi prikazujejo premoženjsko in finančno stanje ter poslovno uspešnost skupine podjetij, kot da bi šlo za eno podjetje. Zaradi možnosti vplivanja na poslovanje podjetij v skupini lahko le konsolidirani računovodski izkazi, v katerih so ti vplivi izločeni, resnično in pošteno prikazujejo premoženjsko in finančno stanje ter poslovno uspešnost skupine.

Postopki konsolidiranja

Sestavek predstavlja izhodišča za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov, zapisana v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja, in s preprostimi praktičnimi zgledi prikazuje sestavljanje konsolidiranih računovodskih izkazov.

Računovodenje za režijski obrat

Režijski obrat je ena od oblik izvajanja gospodarske javne službe, s katero občine zagotavljajo materialne javne dobrine v javnem interesu zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Gospodarske javne službe urejajo zakoni s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja in drugih področij gospodarske infrastrukture. Država oziroma občina zagotavlja gospodarsko javno službo v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe negospodarno ali nesmotrno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo (6. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah).

Dana finančna poroštva: rezervacija ali pogojna obveznost?

Kako naj pravilno evidentiramo dana finančna poroštva? V času gospodarskega razvoja so bila poroštva v domeni finančne službe, v času gospodarske krize pa so vse bolj v domeni računovodij. Sestavek odgovarja na najpogostejša vprašanja, ki jih imajo v zvezi s tem računovodje v praksi.

IKS 04/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS