Obdavčitev zasebnikov normirancev

Z januarjem 2013 so se za zasebnike normirance začele uporabljati spremembe davčnih predpisov, ki se nanašajo na ureditev obdavčitve dohodka iz dejavnosti zasebnikov z upoštevanjem normiranih odhodkov. V sestavku je predstavljeno, kako zasebniki normiranci po novem določajo akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki jo sami plačujejo med davčnim letom, in katere evidence so dolžni voditi.

Trenutek odbitka DDV pri pridobitvi blaga iz EU

Prejem računa za prejeto blago je le eden od štirih pogojev za uveljavitev pravice do odbitka DDV. Vse od vstopa Slovenije v EU leta 2004 je pravica do odbitka DDV nastala v davčnem obdobju prejema računa za pridobljeno blago, seveda če je bil DDV že obračunan. Pravico do odbitka bo po novem mogoče uveljaviti že za davčno obdobje pred davčnim obdobjem prejema računa, kar je bilo do zdaj mogoče le pri samoobdavčitvi storitev in samoobdavčitvi dobav blaga iz 76.a člena Zakona o davku na dodano vrednost. Novost bo nedvomno pomagala pri likvidnosti pridobiteljem blaga, ki imajo pravico do celotnega odbitka DDV, saj bo priznani odbitek pogosteje izničil obračunani DDV.

DDV pri najemu prevoznih sredstev

Pri DDV je glede dajanja prevoznih sredstev v najem več pravil za določanje kraja obdavčitve. Temeljijo na trajanju najema, vrsti prevoznega sredstva in najemnikovem statusu (zavezanec ali nezavezanec). Ločimo dolgoročni najem od kratkoročnega; prevozna sredstva pa na kopenska prevozna sredstva, plovila, letala in druga vozila. Določitev kraja obdavčitve najema je s 1. januarjem 2013 nekoliko drugače urejena, zato je prav, da najemodajalci preverijo, ali DDV plačujejo v pravi državi.

Popravek davčne osnove in DDV zaradi neplačila blaga ali storitve

Dobavitelj blaga ali izvajalec storitve lahko obračunani DDV in davčno osnovo zanj zmanjša, če ne pride do plačila. Razlogi za neplačilo so različni, najpogosteje plačilna nesposobnost kupca blaga oziroma storitve in z njo povezana uvedba katerega od insolventnih postopkov pa tudi neuspešna izvršba ali izbris kupca iz predpisanih registrov.

Odbitek DDV od večnamenskih vozil po 1. januarju 2013

Zavezanci imajo od nabav osebnih vozil ter blaga in storitev, povezanih z njimi, omejeno pravico do odbitka DDV. To velja tudi za večnamenska oziroma kombinirana vozila. Če so vozila namenjena prevozu blaga ali tovora, zavezanci obdržijo pravico do odbitka DDV. Določanje, kdaj imajo vozila tak status, se je zaradi sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost in pojasnil pristojnih organov v zadnjih letih pogosto spreminjalo in povzročilo kar nekaj zapletov.

Vračilo trošarin po zadnjih spremembah

Spremembe Zakona o trošarinah med drugim urejajo tudi vračilo trošarin od goriv, porabljenih v komercialne namene. Vsaka posamezna vrsta vračila je po novem v zakonu urejena s samostojnim členom, skupaj s spremembami pa so bili objavljeni tudi novi pravilniki o vračilih trošarine.

Sprostitev blaga v prosti promet

Uvoz blaga pomeni vnos blaga iz tretje države ali s tretjega ozemlja na ozemlje države članice EU. Blago lahko uvoznik sprosti v prosti promet že na zunanji meji ali pa pri notranjem carinskem uradu kot zaključek drugega carinskega postopka. Ko carinski organi blago prepustijo v prosti promet, pomeni, da so dajatve ob uvozu plačane ali zavarovane. S tem blago pridobi skupnostni status in se lahko prosto giblje v EU, torej ni več pod carinskim nadzorom. Namen sprostitve v prosti promet je, da se lahko blago po izpolnitvi vseh predpisanih formalnosti pri uvozu prosto prodaja v EU in ima enakovreden status kot blago, ki je že na trgu EU.

Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju

Kot vsako leto se je tudi letos seznam konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki jih je sklenila Slovenija, nekoliko podaljšal. V sestavku so obravnavane nove konvencije in nekatere druge spremembe, pomembne za uporabo konvencij, ki so bile objavljene v preteklem letu in se začele uporabljati z letošnjim. Novosti so opisane po posameznih državah, nekatere pa še dodatno po posameznem področju.

Razlogi za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Durs mora davčnim zavezancem rezidentom najpozneje do 31. maja poslati informativne izračune dohodnine za preteklo leto. Dohodnino odmeri na podlagi podatkov, ki jih je prejel med letom. Če se davčni zavezanec z odmero dohodnine strinja, informativni izračun dohodnine velja za odločbo o odmeri dohodnine, zoper katero se ne more pritožiti. Če pa se z odmero ne strinja, lahko vloži ugovor.

Izplačila prostovoljcem po spremembah Zakona o dohodnini

Spremembe Zakona o dohodnini so nekoliko spremenile tudi davčno obravnavanje izplačil prostovoljcem. Organizacije, v katerih prostovoljci opravljajo prostovoljsko delo, programe ali službo, morajo prostovoljcem povrniti stroške, kadar je z dogovorom o prostovoljskem delu tako dogovorjeno, lahko pa jim izplačajo tudi nagrado za izjemne dosežke, ki pa ni plačilo za opravljeno delo. Prostovoljci so fizične osebe, zato je pomembno, da jih organizacije davčno pravilno obravnavajo.

Davčno obravnavanje stroškov samostojnih podjetnikov

Samostojni podjetniki posamezniki uporabljajo pri opravljanju samostojne dejavnosti tudi sredstva, ki jih imajo v lasti kot zasebne fizične osebe (gospodinjstva) in jih ne izkazujejo med svojimi sredstvi v poslovnih knjigah. Tovrstne stroške obravnavajo SRS 39, Dursovo pojasnilo in strokovno stališče Slovenskega inštituta za revizijo.

Obdavčitev plovil s stalnim privezom na Hrvaškem in vstop v EU

Hrvaška želi spodbuditi lastnike plovil, začasno uvoženih na njeno ozemlje, da jih sprostijo v prosti promet na Hrvaškem, zato je omogočila, da to storijo pod zelo ugodnimi pogoji.

IKS 04/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS