Zgled obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in odloženih davkov za leto 2012

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo do konca marca 2013 Dursu poslati davčni obračun na predpisanih obrazcu in prilogah. Priložiti morajo podatke iz računovodskih izkazov, razen če so jih že pred oddajo obračuna predložili Ajpesu, kar potrdijo v izjavi, ki je sestavni del priloge 1 k davčnemu obračunu.

Obdavčitev dohodka iz dejavnosti zasebnikov

Zasebniki, ki ugotavljajo osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, vodijo poslovne knjige ter sami izračunavajo akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti v davčnem obračunu, ki ga sestavljajo za davčno leto, enako koledarskemu letu. Novi obrazec za davčni obračun ima več prilog, ki jih morajo, če imajo podatke zanje, priložiti davčnemu obračunu.

Zvišanje praga za vključitev v sistem DDV s 1. aprilom 2013

Za vključitev v sistem obračunavanja DDV je pomembna velikost obdavčljivega prometa davčnega zavezanca v zadnjih 12 mesecih. Nov prag oziroma mejna vrednost (50.000 EUR), ki je pomembna za identifikacijo za DDV, bo veljala od 1. aprila 2013. Ta sprememba je pomembna predvsem za tiste davčne zavezance, ki so identificirani za DDV in se želijo iz sistema obračunavanja DDV izključiti.

Prodaja stavbe in popravek odbitka DDV

Prodaja stavbe, ki je bila v rabi več kot dve leti, je oproščena obračuna DDV. Prodajalec mora popraviti odbitek DDV, če je ob njeni nabavi ali od vlaganj vanjo odbil plačani DDV. Izjemoma se odbitek ne popravlja, če je pri prodaji DDV obračunan na podlagi izjave, ki jo prodajalec in tudi kupec pošljeta Dursu.

Prvi obračun davka na finančne storitve

Zavezanci morajo marca 2013 prvič narediti obračun na podlagi Zakona o davku na finančne storitve, in sicer samo za tiste finančne storitve, ki so predmet obdavčitve po tem zakonu. Oddati ga morajo do konca aprila prek eDavkov. Prvo plačilo bo zadnji delovni dan, torej 30. aprila 2013.

Davčne olajšave za Pokolpje

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb iz Pokolpja (občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Semič in Metlika) lahko že za leto 2012 uveljavljajo posebne olajšave za zaposlovanje in investiranje na podlagi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje (UL RS 26/11) in Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (UL RS 8/12).

IKS 03/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS