Tema: SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA V PRAKSI

Bilanca stanja

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki mora resnično in pošteno prikazati stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Postavke v njej so prikazane po neodpisani vrednosti kot razliki med celotno vrednostjo in njenim popravkom.

Janez Lipnik, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 02. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS