Tema:

LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Letno poročanje društev in pravnih oseb zasebnega prava

Društva in invalidske organizacije ter pravne osebe zasebnega prava morajo tudi po koncu poslovnega leta 2012 zaključiti računovodske postavke, pripraviti podatke za letno poročilo, obračunati dokončni delež odbitnega DDV in davek od dohodkov pravnih oseb, revidirati računovodske izkaze, če je predpisano, in še kaj. Najpomembnejše pa je, da pravilno in pravočasno poročajo institucijam, določenim z zakoni in drugimi predpisi.

Kako letno poročilo sestavijo pravne osebe zasebnega prava

Pravne osebe zasebnega prava vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu in SRS, zlasti SRS 36. Posebnost SRS 36 je, da vsebuje predvsem določbe, ki se nanašajo na zagotavljanje nekaterih podatkov o stroških, odhodkih in prihodkih, kadar gre za opravljanje javne službe. Sicer pa pravne osebe zasebnega prava glede vrednotenja, merjenja in izkazovanja bilančnih postavk (sredstev, obveznosti do virov sredstev, stroškov, odhodkov in prihodkov) uporabljajo pravila, ki jih določajo splošni računovodski standardi.

Bilanca stanja pravnih oseb zasebnega prava

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz. V njej na koncu poslovnega leta pošteno prikažemo stanje sredstev in obveznosti. V sestavku so predstavljena pomembnejša pravila vrednotenja in merjenja sredstev in obveznosti do njihovih virov pri pravnih osebah zasebnega prava.

Izkaz prihodkov in odhodkov pravnih oseb zasebnega prava

Izkaz vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je pravna oseba zasebnega prava dosegla v obračunskem obdobju. Prihodki iz javnofinančnih sredstev in prihodki, doseženi z opravljanjem javne službe, morajo biti izkazani vsak posebej. Odhodki pa morajo biti razčlenjeni tako, da omogočajo vpogled v sestavo stroškov po njihovih vrstah. Prihodke in odhodke pravne osebe zasebnega prava pripoznavamo v skladu z načelom nastanka poslovnega dogodka.

Kako letno poročilo sestavijo društva

Vodenje poslovnih knjig in sestavitev letnega poročila morata biti v skladu s SRS 33. Letno poročilo društvo pripravi na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga v poslovnih knjigah (za računovodske izkaze in njihova pojasnila) in drugih spremljajočih evidencah (za poročilo o poslovanju). Sestavi ga za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2012 in pri tem upošteva opredelitev vodenja poslovnih knjig, ki jih določa SRS za društva.

Bilanca stanja društev

Društva in invalidske organizacije (odslej skupaj društva) obravnavajo postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev v skladu s SRS 33 ali SRS od 1 do 19. Sredstva in obveznosti do virov sredstev izkažejo v bilanci stanja; njena oblika je predpisana v SRS 33 za vsa društva, ki so zavezanci za oddajo letnega poročila. Bilanco stanja obravnavamo po posameznih postavkah, in sicer najprej postavke na aktivni strani, kjer so sredstva, potem pa postavke na pasivni strani, kjer so obveznosti do virov sredstev.

Izkaz prihodkov in odhodkov društev

Obrazec Podatki iz izkaza poslovnega izida izpolnijo vsi zavezanci za oddajo letnega poročila društev – tako društva, ki so dolžna revidirati računovodske izkaze, kot tudi tista, ki jih niso. Postavke v izkazu poslovnega izida so vsebinsko enake za vse. Razlike so pri ugotavljanju stroškov porabljenega materiala ter pri razvrščanju finančnih prihodkov in odhodkov.

Računovodska obravnava javno-zasebnega partnerstva

Javni partner lahko vzpostavi pogodbeno razmerje z zasebnim partnerjem ali ustanovi novo gospodarsko družbo ali zavod. Pri tem so zelo pomembna določila pogodb in drugih aktov, pa ne le s pravnega vidika, ampak tudi z računovodskega. Tovrstna razmerja moramo računovodje spremljati tudi v računovodskih evidencah, saj gre za ravnanje s premoženjem države in občin, torej premoženjem, ki je nastalo iz dajatev državljanov.

IKS 02/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS