Izpolnjevanje obrazca za obračun davka od dohodkov

Pravne osebe sestavljajo obračun davka od dohodkov pravnih oseb za davčno leto, ki je enako poslovnemu letu. Ker je poslovno leto pri večini pravnih oseb enako koledarskemu letu, običajno govorimo o davčnem obračunu po poteku koledarskega leta.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb pri društvih in pravnih osebah zasebnega prava

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) pri društvih in pravnih osebah zasebnega prava (POZP) je obravnavan skupaj z obračunom pri drugih nepridobitnih organizacijah javnega sektorja v reviji IKS 12/12. Za potrebe priprave zgledov računovodskih izkazov in obračuna DDPO društev in POZP v tem sestavku so zato podani le podatki za davčni obračun in skrajšani pregled davčnega obračuna, podatke za računovodske izkaze društev in POZP pa najdete na spletni strani Zveze RFR.

Letno poročilo in davčni obračun socialnih podjetij

Tudi socialna podjetja morajo oddati letno poročilo za leto 2012 in pri tem upoštevati razlike v obravnavanju računovodskih kategorij glede na različne pravnoorganizacijske oblike socialnih podjetij. Računovodenje v socialnih podjetjih ureja SRS 40, ki pa se pri konkretnih rešitvah opira na pravnoorganizacijsko obliko socialnih podjetij, kar pomeni, da lahko socialna podjetja nekatere poslovne dogodke knjižijo različno in torej sestavljajo različne računovodske izkaze.

Popravek davčne osnove zaradi popustov in preklicev naročil

Osnova za obračun DDV je vse, kar je plačilo. Če se zgodi, da je plačilo kasneje manjše ali večje, moramo ustrezno popraviti tudi davčno osnovo in obračunani DDV. Sestavek predstavlja, kako to pravilno naredimo pri naknadno danih popustih, preklicih naročil in v podobnih primerih.

Carinski postopek pasivnega oplemenitenja

Kadar blago pošiljamo v tretjo državo na predelavo, obdelavo, dodelavo ali popravilo, ga carinskim organom prijavimo s carinsko deklaracijo za postopek pasivnega oplemenitenja. V Evropsko unijo se običajno vrne v okviru carinskega postopka ponovnega uvoza s hkratno sprostitvijo v prosti promet.

DDV in klavzule na računih

Klavzula na izdanem računu pove, zakaj DDV ni obračunan ali izkazan. Navajanje klavzul na računih je od 1. januarja 2013 natančneje predpisano: enake besedne zveze moramo odslej znotraj celotne EU uporabljati za enake transakcije.

Obračun dajatev od dohodkov fizičnih oseb po 1. januarju 2013

Z novim letom moramo upoštevati novosti na področju davkov in prispevkov, uvedene z zakonom za uravnoteženje javnih financ, spremembami zakona o dohodnini in novim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Nekaj sprememb se nanaša tudi na izračun davkov in prispevkov od najpogostejših vrst dohodkov fizičnih oseb.

IKS 02/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS