Tema:

Letno poročanje za gospodarstvo

Letni obračuni in poročanje za gospodarske družbe in zasebnike

Konec leta moramo pripraviti različna poročila, v katerih lastnikom, zainteresirani javnosti in državnim organom razkrijemo poslovanje v obračunskem obdobju. Število in obseg poročil ter roki, v katerih poročila pripravljamo, so odvisni od vrste in velikosti poročevalca. Ker se vsebine nekaterih poročil med seboj prekrivajo, jih običajno lahko pripravimo v poenoteni obliki.

Splošno o letnem poročilu

Namen računovodskega poročanja je dajati informacije o finančnem položaju in uspešnosti družbe, ki so koristne pri odločanju širokega kroga uporabnikov. Družbe poročajo zunanjim pa tudi notranjim uporabnikom računovodskih informacij predvsem z letnimi poročili. Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila.

Sestavljanje bilance stanja za poslovne namene

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz. V njej na koncu poslovnega leta ali medletnega obdobja pošteno prikažemo stanje sredstev in obveznosti. Obseg in razčlenitev njenih postavk sta odvisna od namena poročanja.

Posebnosti bilance stanja pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih

Pri pripravi bilance stanja mali samostojni podjetniki posamezniki sledijo splošnim SRS, posebnosti pa predpisuje SRS 39. Podrobnejše napotke o vrednotenju bilančnih postavk po splošnih SRS opisuje prejšnji sestavek Sestavljanje bilance stanja za poslovne namene.

Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem moramo resnično in pošteno prikazati čisti dobiček ali čisto izgubo obračunskega obdobja. Lahko ga sestavimo v eni izmed dveh oblik – v različici I ali II. Izberemo tisto, ki nam bolj ustreza glede na naše mednarodne stike.

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa je izkaz sprememb lastniškega kapitala v obdobju, ki so posledice poslovanja, transakcij ali drugih dogodkov, razen sprememb, ki so posledice transakcij z lastniki, ko delujejo kot lastniki. Vsebuje vse sestavine izkaza poslovnega izida in postavke drugega vseobsegajočega donosa.

Izkaz denarnih tokov

Poznati in razumeti denarne tokove je bistveno za razumevanje poslovanja družbe. Izkaz denarnih tokov nam bo pri tem pomagal, če bo ustrezno sestavljen in pravilno razumljen. Pri njegovem sestavljanju lahko izbiramo med neposredno in posredno metodo, podatke za njegovo sestavljanje pa lahko pridobimo iz različnih virov.

Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala je pomemben računovodski izkaz, poznavanje in razumevanje sprememb kapitala pa je pomembno tudi za razumevanje celotnega poslovanja družbe. Uporaben je le, če je ustrezno sestavljen in pravilno razumljen. V sestavku so zato predstavljene in pojasnjene možne spremembe sestavin kapitala in njihova razkritja v letnem poročilu.

IKS 01/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS