Tema:

LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Poročanje ob zaključku poslovnega leta

Leto je naokoli, zato morajo uporabniki enotnega kontnega načrta zaključiti poslovno leto 2012. Opraviti morajo postopke zaključevanja računovodskih postavk, priprave podatkov za letno poročilo, dokončnega obračuna odbitnega deleža pri DDV, obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in še kaj. Najbolj pomembno pa je, da pravilno in pravočasno poročajo institucijam, določenim z zakoni in drugimi predpisi.

Letno poročilo uporabnikov EKN

Do konca februarja 2013 bodo morali uporabniki enotnega kontnega načrta pripraviti in oddati letno poročilo, katerega vsebina in sestavni deli so natančno predpisani. Predstavljamo dva dela letnega poročila: računovodska pojasnila in poslovno poročilo. Računovodske izkaze pa bomo predstavili v naslednjih sestavkih.

Bilanca stanja uporabnikov EKN

Predstavljamo praktične napotke za izpolnitev postavk bilance stanja določenih in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Pri vsebini posameznih bilančnih postavk so med določenimi in drugimi uporabniki razlike, obrazec za leto 2012 pa je enak lanskemu.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov EKN

Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v skladu z Zakonom o računovodstvu in s slovenskimi računovodskimi standardi. Pri tem upoštevajo tako načelo nastanka poslovnega dogodka kot tudi načelo denarnega toka (16. člen Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava).

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov EKN

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v skladu z Zakonom o računovodstvu. Pri pripravi izkazov izhajajo iz podatkov v poslovnih knjigah, v katerih evidentirajo poslovne dogodke po načelu denarnega toka.

Kako premoženjsko bilanco sestavijo uporabniki EKN?

Proračunski uporabniki EKN morajo sestaviti premoženjsko bilanco. Ta računovodski izkaz, po vsebini enak bilanci stanja, je namenjen predstavitvi podatkov o stvarnem in finančnem premoženju države in občin ter obveznosti države in občin do drugih domačih in tujih subjektov.

IKS 12/ 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS