Kako bomo izdajali račune v letu 2013

Spremenjeni zakon o davku na dodano vrednost od 1. januarja 2013 uvaja drugačna pravila glede obveznosti za izdajanje računov ter njihove vsebine, oblike in hrambe. Zaradi teh sprememb bodo morali davčni zavezanci prilagoditi informacijsko podporo za izdajanje računov. Pri tem bodo morali vedeti, kdaj je račune treba izdati in kdaj ne, po pravilih katere države, kakšne podatke navesti v njih ter kako ravnati z elektronskimi in papirnimi računi.

Zakon o davku na finančne storitve

V začetku oktobra je bil objavljen Predlog Zakona o davku na finančne storitve (EVA: 2012-1611-0155), ki je bil med pripravljanjem tega sestavka še v obravnavi državnega zbora, in ne vemo, ali in kdaj bo sprejet in uveljavljen. Ker gre za posebno obliko obdavčitve finančnih storitev, predlog zakona na kratko predstavljamo že zdaj.

Druge spremembe ZDDV-1 od 1. januarja 2013

Poleg novih obveznosti pri izdajanju računov bomo morali od 1. januarja 2013 upoštevati tudi druge novosti pri obračunavanju DDV. Te se nanašajo na nastanek davčne obveznosti, mejno vrednost identifikacije za male davčne zavezance, opredelitev kraja prometa pri oddajanju prevoznih sredstev v najem, obračunavanje DDV po plačani realizaciji in dodatne zahteve pri popravkih obračunanega ali odbitnega DDV.

Priprave na davčni obračun v gospodarstvu

Pred končnim obračunom davka od dohodkov pravnih oseb moramo biti prepričani, da je knjigovodsko stanje sredstev in obveznosti usklajeno z dejanskim stanjem in da so poknjižene morebitne razlike med njima. Nato posebej skrbno preverimo vse, kar vpliva na davčno osnovo. Pregledamo posamezne računovodske kategorije, izkazane v bilanci stanja, ter z njimi povezane prihodke in odhodke. Predstavljamo nekaj takih, ki pomembno vplivajo na davčno osnovo in o katerih se je v zadnjem času več govorilo oziroma pisalo.

Posebnosti obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah

Glavno vprašanje je, kdaj se opravlja pridobitna dejavnost, ki mora biti za potrebe obdavčitve dohodka ugotovljena v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb oziroma Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, in kdaj se opravlja nepridobitna dejavnost, zaradi katere so take pravne osebe praviloma ustanovljene in ki naj bi bila izvzeta iz obdavčitve.

Carinski postopek izvoza blaga

Kadar blago prehaja zunanjo mejo Evropske unije, govorimo o uvozu oziroma izvozu. Blago je pri tem podvrženo uvoznim oziroma izvoznim carinskim postopkom. V seriji člankov bomo predstavili pravila posameznih carinskih postopkov. Opisali bomo obveznosti, pravice in dolžnosti carinskega organa in posamezne stranke v postopku. Začenjamo z izvoznim carinskim postopkom, ki po carinski definiciji pomeni (dokončni) iznos blaga iz carinskega območja EU.

IKS 12/ 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS